Inspraak centrumvisie Hilversum

Op 28 juni heeft het Platform G&CZ doormiddel van een mail zijn zienswijze gegeven  op de Centrumvisie van de Gemeente Hilversum:

Het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken komt op voor de belangen van mensen met een beperking in de breedste zin in Hilversum. Het Platform let daarbij ook op de inrichting van de openbare ruimte en gebouwen, omdat dit mede de mogelijkheden tot participatie in de samenleving van mensen met een beperking bepaalt. Vandaar dat het Platform hiermee zijn visie op het voorontwerp Centrumvisie Hilversum wil geven vanuit het gezichtspunt van inwoners en bezoekers met een beperking. 

In het Voorwoord van de het voorontwerp Centrumvisie benoemt wethouder Voorink dat het centrum daarin onder andere wordt bekeken vanuit het perspectief van bereikbaarheid.

Het Platform wil daaraan toevoegen: bekijk het centrum ook vanuit het perspectief van de bereikbaarheid en vooral de bruikbaarheid voor mensen met een beperking. ‘Ergens kunnen komen’ staat voor een gehandicapte niet gelijk aan ‘gebruik van kunnen maken’. Een prachtig aangelegd plein kan een hindernisbaan zijn als niet bij de aanleg en ook daarna hiermee rekening wordt gehouden of als bepaalde voorzieningen ontbreken. (te denken valt aan een integraal toegankelijke openbaar toilet, niet te grote afstanden tussen taxi-standplaatsen, invalidenparkeerplaatsen en bushaltes. 

Het Platform meent, dat de actualisatie van de handboeken Inrichting en Beheer Hilversum Buiten voor een aantal van de hierboven genoemde zaken goede aanknopingspunten biedt. Het Platform is bereid  daarover mee te denken en aan bij te dragen. Het overnemen van alle voorschriften uit de  Richtlijn integrale toegankelijkheid openbare ruimte (Crow)  kan zo vorm gegeven worden dat het bijdraagt aan de doelstellingen van de centrumvisie en aan het versterken van het eigen karakter van Hilversum.

Ook met betrekking tot wonen in het centrum en toegankelijkheid van winkels en horeca is het belangrijk aandacht te besteden aan bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid en uitgankelijkheid voor mensen met een beperking.     

Het Platform wijst in verband met bovengenoemde punten op de voorbereidingen voor ratificatie van het Verdrag van mensen met een handicap en het concept Plan van Aanpak voor de implementatie daarvan dat onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Samenvattend is het Platform tevreden met de visie op het centrum zoals dat hier is gepresenteerd, maar wil graag benadrukken, dat het nuttig kan zijn en financiële tegenvallers kan voorkomen wanneer het Platform vroegtijdig betrokken wordt bij de beoordeling van plannen voor de uitvoering van de visie. Ook wil het Platform aangeven dat ook dan na uitvoering van plannen een schouw van de openbare ruimte nuttig en nodig zal zijn. Bij een schouw wordt de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de openbare ruimte in de praktijk getest door een groep mensen met verschillende beperkingen.

Het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken Hilversum is graag bereid in samenwerking met de Regionale Schouwgroep Gooi en Vechtstreek te zijner tijd een schouw uit te voeren.

 

De Gemeente heeft inmiddels een reactienota opgesteld. Daarin wordt op de zienswijze van het Platform als volgt gereageerd: