Inspraak locatie Paardenplein

Op 17 december heeft het Platform een inspraakreactie gestuurd naar de Gemeente over het 'voorontwerp openbare ruimte locatie Paardenplein'. Vooruitlopend op de herinrichting van het marktterrein wordt eerst de ruimte rondom de nieuw te bouwen bioscoop aangepakt. De tekst van de inspraakreactie:

Het voorontwerp openbare ruimte locatie Paardenplein betreft de plannen voor de inrichting van het gebied rond de daar nieuw te bouwen bioscoop.
 
Bestudering van de tekeningen en de toelichting geven aanleiding tot een paar opmerkingen en aanbevelingen:
-        Op de openbare weg Langgewenst die langs de voorkant van de bioscoop loopt, mag niet worden geparkeerd. Er is ook geen invalidenparkeerplaats voorzien in het plan. Ofschoon te verdedigen valt, dat dit een mooi voorbeeld van gelijke behandeling van mensen met en zonder beperking is, betekent het in de praktijk, dat het voor een aantal mensen met mobiliteitsbeperking onmogelijk wordt zelfstandig de bioscoop te bezoeken. Het Platform wil dan ook met klem pleiten voor een invalidenparkeerplaats dichtbij de ingang van de bioscoop.
-        Het verdient aanbeveling om ter hoogte van de ingang van de bioscoop op het Langgewenst een stopplaats voor taxi’s te maken om mensen met een beperking af te zetten of op te halen.
-        Vanaf deze stopplaats zou ten behoeve van mensen met een visuele beperking een geleidelijn naar de ingang van de bioscoop moeten lopen.
-        De ingang van de bioscoop moet in ieder geval gemarkeerd worden met een geleidelijn en attentievlak ten behoeve van mensen met een visuele beperking.
-        Niet te zien op de tekening is op welke wijze mensen met een rolstoel of scootmobiel, die niet met de auto komen of verder weg parkeren, veilig via een zogenaamde ‘ramp’ de stoep op en af kunnen komen. Het Platform meent dat dergelijke voorzieningen ter hoogte van de ingang van de bioscoop (bij de invalidenparkeerplaats) en aan weerszijden van de weg noodzakelijk zijn.
 
Het Platform wil benadrukken, dat te zijner tijd, na de aanleg van de openbare ruimte locatie Paardenplein, een schouw nuttig en nodig zal zijn. Bij een schouw wordt de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de openbare ruimte in de praktijk getest door een groep mensen met verschillende beperkingen.
Het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken Hilversum is graag bereid een dergelijke schouw uit te voeren.
 
Het Platform is uiteraard ook bereid vóór de uitvoering van de plannen met u van gedachten te wisselen over eventuele aanpassingen om de bruikbaarheid van de openbare ruimte en de toegang naar de bioscoop te verbeteren.