Wmo2015

1 januari 2015 wordt de Wmo2015 van kracht.

De Wmo2015 vervangt de huidige Wet maatschappelijke ondersteuning.

Doel van de nieuwe Wmo2015

De gemeente moet zorg dragen voor de maatschappelijke ondersteuning en bevordert in dat verband goede toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een handicap en de zelfredzaamheid ven participatie van personen met een beperking, chronische psychische of psychosociale  problemen, teneinde te bevorderen dat burgers zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen.

Wat verandert er? 10 belangrijke punten op een rij:

 1. De 9 prestatievelden maken plaats voor 3 doelen:
 • Het bevorderen van sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk en de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente en daarnaast het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld;
 • Het bieden van opvang (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavingszorg vallen hieronder);
 • Het ondersteunen van de participatie en zelfredzaamheid van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, indien mogelijk in de eigen leefomgeving.
 1. Mantelzorgers en vrijwilligers moeten ondersteund worden door gemeenten
 2. Gemeenten moeten proberen te voorkomen dat burgers ondersteuning nodig hebben.
 3. Gemeenten moeten de zelfredzaamheid en participatie van cliënten ondersteunen door het bieden van algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Daarbij moet ook een maatwerkvoorziening voor opvang worden geboden.
 4. De algemene voorzieningen moeten toegankelijk zijn voor iedereen, soms met een lichte toegangstoets.
 5. Een belangrijke algemene voorziening is onafhankelijke cliëntondersteuning. Zodra een burger met een zorgvraag zich meldt bij het WIZ-loket (en daardoor cliënt wordt volgens de Wmo2015) heeft hij recht op onafhankelijke cliëntondersteuning.
 6. Ook moeten  algemene voorzieningen de samenleving toegankelijker maken voor mensen met een beperking.
 7. De algemene voorzieningen zijn voorliggend op maatwerkvoorzieningen.
 8. In de wet wordt met een maatwerkvoorziening een individuele voorziening bedoeld die passend is voor de cliënt om zijn beperkingen bij participatie te compenseren. Voor maatwerkvoorzieningen geldt in veel gevallen een  inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
 9. De compensatieplicht in de bestaande Wet maatschappelijke ondersteuning  wordt vervangen door de breder geformuleerde resultaatverplichting. Hierdoor wordt benadrukt dat de gemeente en burger de ruimte hebben om te komen tot oplossingen die zijn toegesneden op individuele en lokale omstandigheden.
 10. De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van de voorzieningen.