Home » Archief » Jaarverslagen

Jaarverslagen.

Jaarverslag 2012                        

 • Contact met achterban:
  • In 2012 werden door het Platform maandelijks openbare bijeenkomsten gehouden bij MEE, behalve in juli en augustus. Leden van het bestuur waren steeds aanwezig. De groep leden die de maandelijkse vergaderingen bezochten werd groter.
  • Verslagen en agenda’s van de maandelijkse vergaderingen zijn via e-mail verzonden, evenals diverse informatie en vragen aan het panel van de achterban over welke problemen in Hilversum mensen met een beperking tegen komen.
  • De jaarvergadering werd gehouden in juni. De leden werden hiervoor schriftelijk uitgenodigd, waarbij de jaarstukken waren meegezonden.
  • Een algemene bijeenkomst werd georganiseerd.
  • Een nieuwe website werd gebouwd: www.platform-gehandicapten-hiversum.nl. Hierop wordt informatie gegeven over het Platform en zaken die belangrijk zijn voor mensen met een beperking specifiek in Hilversum, nieuws, enz. De website werd en wordt druk bezocht.
  • Het contactformulier op de website werd diverse keren gebruikt.
  • Verlaging van het ledenbestand vooral als gevolg van sterfgevallen werd in balans gehouden door nieuwe aanmeldingen.
  • Het Platform ontving een structurele subsidie voor 2012. Activiteiten, voorlichting en informatie werden hieruit gefinancierd conform het werkplan.
  • Het lidmaatschap van het Platform bleef gratis.
 • Wmo-raad Hilversum.
  • 4 leden zitten in de Wmo-raad Hilversum: 2 in het cluster gehandicapten/chronisch zieken, 1 in het cluster verstandelijk gehandicapten en 1 in het cluster mantelzorg.
  • Onderwerpen die in de Wmo-raad zijn behandeld werden, voor zover er geen embargo op rustte, voorbereid tijdens de vergaderingen van het Platform met als resultaat: actieve betrokkenheid van ervaringsdeskundige bij adviezen enz. Enige onderwerpen:
   • Het functioneren van het Loket WWZ; hiervoor werd informatie uit de achterban verzameld. Een lid nam deel aan de voorbereiding voor de Wmo-monitor en 2 leden namen deel in een ‘werkgroep’ communicatie van het loket WWZ.
   • Het functioneren van het Wmo-taxi-vervoer.
  • Leden van het Platform droegen in de Wmo-raad actief bij aan adviezen rond de Wmo, zoals:                                                                             De adviezen over het Wmo-beleid van de Gemeente, de Verordening, Regeling en Beleidsregels Wmo, CHT, Individuele voorzieningen en Trapliften
  • Vanuit de Wmo-raad namen leden van het Platform actief deel aan werkgroepen van het Gewest Gooi en Vechtstreek:
   • Aan de Wmo-taxi-werkgroep werd vanuit de Wmo-raad actief bijgedragen door een lid van het Platform rond klachten en verbeteringen.
   • Aan de werkgroep Verordening Wmo werd intensief bijgedragen: Veel voorstellen werden in de uiteindelijke Verordening, Regeling en Beleidsregels Wmo opgenomen.
   • De werkgroep Huishoudelijke voorziening van het Gewest over het Wmo-beleid.
   • Ook werd deelgenomen aan de Werkgroep Transitie AWBZ van het Gewest vanuit de Wmo-raad.
   • Een belangrijke bijdrage werd geleverd aan de werkgroep Individuele voorzieningen en Trapliften
 • Bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid (BTB).
  • De lijst met openbare toiletten in Hilversum werd gecontroleerd en verbeterd. De lijst werd op de nieuwe website geplaatst.
  • De gemeente kreeg (weer) het advies op Koninginnedag een mobiel invalidentoilet te plaatsen; dit werd overgenomen.
  • Geconstateerde fouten en onduidelijkheden op de website van de Gemeente werden doorgegeven. Ook foutieve informatie, vooral over vervoer, werden gemeld aan de webmaster van de Gemeente. De webmaster paste de site aan.
  • Aan diverse voorlichtingsbijeenkomsten rond plannen van de Gemeente met betrekking tot ruimtelijke ordening en bouwactiviteiten werd deelgenomen
  • Op diverse plannen van de gemeente werd ingesproken.
   • Ontwikkeling Anna’s Hoeve
   • Structuurvisie Gemeente Hilversum
  • De uitvoering van de Wmo-taxi-opstapplaats op de Groest, waarover het Platform had geadviseerd in 2011, werd geschouwd. Er kwamen positieve reacties van de achterban en van ouderen over het resultaat, een verlaagd perron, binnen.
  • Connexxion werd geïnformeerd over fouten op de website met betrekking tot het Wmo-taxi-vervoer. Connexxion heeft de site aangepast.
  • Met het WoonAdviesCentrum is contact geweest om te zien in hoeverre activiteiten overlappen. Het Platform heeft een brede ervaringsdeskundigheid vòòr op het WAC
  • Geconstateerde ontoegankelijkheid voor rolstoelers van Ons Gebouw, dat in gebruik is genomen door Sherpa ten behoeve van onder andere rolstoelafhankelijke jong volwassenen, werd gemeld. Oplossing werd gezocht.
 • Mantelzorg
  • Door het Platform werd in samenwerking met Mezzo een goed bezochte bijeenkomst georganiseerd bij MEE over het thema ‘Mantelzorg en zorgvrager in balans’.
  • Met Mezzo en Versa werd gewerkt aan het instellen van een klankbordgroep of cliëntenraad van mantelzorgers bij Versa.
  • Door anderen georganiseerde bijeenkomsten over mantelzorg werden bezocht.
  • Een lid volgde een cursus rond mantelzorg in het kader van de Wmo.
 • Diversen.
  • Diverse mensen benaderden het Platform met een probleem waarvoor zij een oplossing aangereikt kregen en/of naar de juiste instantie verwezen werden. 
  • Informatie over de Eigen Bijdrage, de Wtcg enz werd daarom op de website gezet. 
  • Er werd deelgenomen aan bijeenkomsten over armoedebestrijding en participatie.
  • Een lid hield een voordracht over laaggeletterdheid met effecten op armoedebeleid.
  • Er werd deelgenomen aan bijeenkomsten van iZovator; deze bleken niet ingericht op deelname van mensen met een visuele beperking.
  • Er werden cursussen gevolgd om de deskundigheid binnen het Platform te vergroten, bijvoorbeeld over het gebruik van sociale media.
  • Naar aanleiding van de ervaring van een lid met ontruiming als gevolg van een gaslek is veiligheid weer op de agenda gezet.

 • Samenwerking en ondersteuning.
  • Het Platform kreeg ondersteuning van Programma VCP.
  • Er werd geparticipeerd in het regionale overleg Cliëntenbelang Gooi en Vechtstreek (gesteund door Zorgbelang Noordholland)
  • Er werd geparticipeerd in de Cliëntenraad van MEE.
  • Meerdere leden nemen deel aan het bewonerspanel van de Gemeente Hilversum, het cliëntenpanel van TergooiZiekenhuizen en het E-panel van Zorgbelang Noord-Holland
  • Er vond overleg plaats met het LBF Onderling Sterk.
  • Er werd deelgenomen aan diverse bijeenkomsten (scholing, voorlichting, informatie) van Zorgbelang Noord-Holland in het kader van de Wmo.
  • Er werd actief meegewerkt aan oprichting en werking van de Regionale Schouwgroep Gooi en Vechtstreek.
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarverslag 2011                                     

 • Contact met achterban:
  • In 2011 werden door het Platform maandelijks openbare bijeenkomsten gehouden bij MEE behalve in juli en augustus. Leden van het bestuur waren steeds aanwezig. De groep leden die regelmatig de maandelijkse vergaderingen bleef constant.
  • Verslagen en agenda’s van de maandelijkse vergaderingen zijn via e-mail verzonden, evenals diverse informatie en vragen aan panel van de achterban om informatie over problemen waar mensen met een beperking in Hilversum tegenaan lopen.
  • De jaarvergadering werd gehouden in juni. De leden werden hiervoor schriftelijk uitgenodigd, waarbij de jaarstukken waren meegezonden.
  • Website: www.belangenorganisatie.nl  link Hilversum: informatieverstrekking over Platform en zaken die belangrijk zijn voor mensen met een beperking, nieuws, enz.
  • Het eind 2010 aan de website toegevoegde contactformulier werd in 2011een aantal keren gebruikt. Het betrof vooral verzoeken om informatie over voorzieningen.
  • Een Nieuwsbrief werd verspreid met informatie over zaken gerelateerd aan de doelstellingen van het Platform en over activiteiten van het Platform.
  • Opschoning van het ledenbestand werd in balans gehouden door nieuwe aanmeldingen.
  • Het Platform ontving een structurele subsidie voor 2011. Activiteiten, voorlichting en informatie werden hieruit gefinancierd conform het werkplan.
  • Het lidmaatschap van het Platform bleef gratis.
 • Wmo-raad Hilversum. 4 leden zitten in de Wmo-raad Hilversum: 2 in het cluster ehandicapten/chronisch zieken, 1 in het cluster verstandelijk gehandicapten en 1 in het cluster mantelzorg.

Onderwerpen die in de Wmo-raad zijn behandeld werden voorbereid tijdens de vergaderingen van het Platform. Enige onderwerpen:

 • Het functioneren van het Loket WWZ; hiervoor werd informatie uit de achterban verzameld.
 • In de Wmo-taxi-werkgroep werd vanuit de Wmo-raad actief bijgedragen door een lid van het Platform aan de nieuwe opzet van het Wmo-vervoer in het gewest.
 • Platformvertegenwoordigers hadden wederom een groot aandeel in de adviezen van de Wmo-raad.
 • Door leden van het Platform werd deelgenomen aan de regionale, brede discussie over het Wmo-beleid. Dit resulteerde in een aantal resoluties, die deels door het gewest werden overgenomen.
 • Ook werd deelgenomen aan de Werkconferentie Wmo-raden over invulling van het  beleid rond de Wmo.
 • Bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid (BTB):.
  • Een kaart met een overzicht van voor mensen met een beperking toegankelijke openbare toiletten in Hilversum werd tijdens de vrijetijdsmarkt uitgedeeld aan ongeveer 150 mensen met een beperking; het publiek stelde dit duidelijk zeer op prijs. Een aantal kaarten werd aan het Loket WWZ ter verspreiding overhandigd.
  • De gemeente werd geadviseerd om ook een mobiel invalidentoilet te laten plaatsen tijdens de festiviteiten voor Koninginnedag
  • In aansluiting daarop heeft  de gemeente toegezegd de plaatsing van een mobiel invalidentoilet op te nemen in het protocol voor evenementen.
  • De website van de Gemeente werd in de loop van het jaar weer veranderd zonder dat de informatie voor mensen met een (visuele, verstandelijke, lees ) beperking verbeterde. Daarover is voortgaand contact.
  • Een aantal onduidelijkheden uit de website van de Gemeente m.b.t. WWZ-loket werden doorgegeven; dit werd door het Loket meteen verbeterd.
  • Bij het debat ‘Brainstorm de Stad! Bouwmeesters aan het woord!’ werd vanuit het Platform ter discussie gesteld hoe de participatie van de burgers met een beperking door inrichting van de openbare ruimte en architectuur voor bestaande bouw-  en nieuwbouw bevorderd kan worden.
  • Aan  de Gemeente werd een advies gegeven met betrekking tot de uitvoering van de  OV-taxi-opstapplaats op de Groest. Dit advies wordt uitgevoerd.
  • Met het RBG en Viziris werd een schouw uitgevoerd van de Diependaalselaan in de buurt van Zuiderheide. Dit resulteerde in een advies aan de Gemeente.
  • Met het RBG en Viziris werden op verzoek van de gemeente de tekeningen voor het aanleggen van een voorrangspleintje op de kruising Kamerlingh Onnesweg en Oosterengweg bekeken.
  • Versa werd erop geattendeerd dat de bruikbaarheid van het gebouw voor mensen met een beperking goed is, maar dat het niet mogelijk is  het gebouw binnen te komen. Versa heeft niet gereageerd.
  • De formulieren van het CIZ werden onderzocht op bruikbaarheid voor mensen met een beperking. Dat werd redelijk positief beoordeeld, behalve voor mensen met een visuele beperking. Via Programma VCP is dit bij het CIZ aangekaart.
 • Mantelzorg
  • Er werd deelgenomen aan meerdere bijeenkomsten over mantelzorg.
  • Er is deelgenomen aan een cursus rond mantelzorg in het kader van de Wmo.
 • Diversen
  • Er werd samen met andere organisaties die betrokken zijn bij mensen met een beperking deelgenomen aan de vrijetijdsmarkt. Daarvoor werd materiaal over vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking ontwikkeld  en verspreid.
  • Diverse mensen benaderden het Platform met een probleem waarvoor zij een oplossing aangereikt kregen en/of naar de juiste instantie verwezen werden. Het betrof vooral vragen over parkeren voor gehandicapten.
  • De slechte toegankelijkheid en het gebrek aan privacy bij het CJG werd wederom onder de aandacht gebracht.
  • Armoedebestrijding in relatie tot participatie werd bestudeerd.
  • Er werd meegewerkt aan een ‘bewustwordingsproject’ op de Emmaschool: hierbij werd voorlichting gegeven aan kleuters over leven met een handicap. 
 • Samenwerking en ondersteuning.
  • Het Platform kreeg ondersteuning van Programma VCP (consulent Trudie Leerink).
  • Er werd tot de opheffing ervan intensief samengewerkt met het RBG.
  • Er  werd deelgenomen aan een aantal bijeenkomsten  van de ‘Platforms’  in de regio Gooi en Vechtstreek. Regelmatig wordt informatie uitgewisseld.  
  • Er wordt geparticipeerd in het regionale overleg Cliëntbelang (gesteund door Zorgbelang)
  • Er wordt geparticipeerd in de Cliëntenraad van MEE.
  • Meerdere leden nemen deel aan het cliëntenpanel van TergooiZiekenhuizen.
  • Meerdere leden nemen deel aan het bewonerspanel van de Gemeente Hilversum
  • Er wordt deelgenomen aan een regionale werkgroep rond  de positie van mensen met een verstandelijke beperking.
  • Er vindt overleg plaats met het LBF Onderling Sterk.
  • Er werd deelgenomen aan diverse bijeenkomsten (scholing, voorlichting, informatie) van Zorgbelang Noord-Holland in het kader van de Wmo
  • Na het opheffen van het RBG werd meegewerkt aan een doorstart van een regionale schouwgroep. Dit proces loopt nog.

 


Jaarverslag 2010

Het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken Hilversum moet jaarlijks een verslag maken over wat er allemaal is gedaan. Dat is een nogal droog verhaal. In deze uitgebreide versie staat wat meer uitleg. In de tekst staan hier en daar cursieve opmerkingen: zaken die de laatste tijd actueel zijn. Meestal gaat het om gevolgen van voorstellen van de regering over veranderingen in de zorg.

 • Contact met achterban
  • In 2010 werden maandelijks openbare vergaderingen gehouden bij MEE behalve in juli en augustus. Leden van het bestuur waren steeds aanwezig. De groep leden die de maandelijkse vergaderingen bijwoont nam toe.
  • Verslagen en agenda’s van de maandelijkse vergaderingen zijn via e-mail verzonden aan de leden, die daarom hebben gevraagd. Wilt u ook op de verzendlijst, geef dan uw naam en e-mailadres door aan de secretaris via heiltje@wsenf.com.
  • Het Platform heeft een website: www.belangenorganisatie.nl, link Hilversum: informatieverstrekking over Platform en zaken die belangrijk zijn voor mensen met een beperking, nieuws, enz. Begonnen werd met een vernieuwing van de website. Zo is er een contactformulier toegevoegd, waarop een aantal keren vragen binnen kwamen.

Het is mogelijk, dat in 2012 de website zoals die nu ‘gehost’ wordt door Programma VCP door bezuinigingen van de regering zal verdwijnen. Dan zal een alternatief gezocht moeten worden.

 • Het lukte helaas maar eenmaal een Nieuwsbrief te verspreiden hoe het Platform zijn doelstelling, namelijk bevorderen van een inclusieve samenleving, probeert te bereiken. Daarnaast stonden in deze nieuwsbrief praktische wetenswaardigheden.
 • Het aantal leden nam toe.
 • Financiën.
  • Het Platform ontving van de Gemeente subsidie voor 2010.
  • Het lidmaatschap van het Platform bleef gratis.
 •  Wmo-raad Hilversum Het Platform is met vier leden vertegenwoordigd in deWmo-raad Hilversum: twee vertegenwoordigen gehandicapten en chronisch zieken, één verstandelijk gehandicapten en één de mantelzorgers. De Wmo-raad is een officieel adviesorgaan van de Gemeente over het beleid van de Gemeente rond maatschappelijke ondersteuning.

In de komende jaren worden nog meer zorgtaken uit de AWBZ overgeheveld naar de gemeenten: de Wmo. Dat betekent dat het Platform goed in de gaten moet houden hoe dit geregeld gaat worden, zodat mensen met een beperking niet achter de geraniums hoeven te gaan zitten.

Onderwerpen die in de Wmo-raad aan de orde komen, worden voorbereid tijdens de maandelijkse vergaderingen van het Platform. Bijvoorbeeld:

 • Het functioneren van het Loket WWZ; informatie die door leden van het Platform werd aangedragen, werd gebruikt om de gemeente te adviseren hoe het Loket WWZ beter en klantvriendelijker te laten werken.
 • De gemeente Hilversum heeft geen actief beleid om bij alle plannenmakerij ook naar de gevolgen voor de burgers met een beperking te kijken. Het Platform heeft dit via de Wmo-raad aangekaart.
 • De problemen met het Wmo-taxi-vervoer werden aan de orde gesteld. Vooral rolstoelers blijken vaak niet of te laat vervoerd te worden.
 • De Platformvertegenwoordigers hadden een groot aandeel in de adviezen van de Wmo-raad over voorzieningen, zoals vervoer en huishoudelijke hulp
 • Bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid (BTB):
  • In 2010 waren er landelijke verkiezingen. Sommige stembureaus bleken niet toegankelijk voor rolstoelers en mensen in een scootmobiel. Het Platform bracht de stemcommissie op de hoogte. Daarop is uitvoerig gereageerd door het stembureau de communicatie daarover aan de stemgerechtigden was bij de volgende verkiezingen verbeterd.
  • De gemeentelijke website werd minder toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Voorstel voor verbetering werd gegeven.
  • Door de Gemeente werd om advies gevraagd over een aanpassing van de OV-taxi-opstapplaats op de Groest.
  • De Gemeente is druk met het verbeteren van de bereikbaarheid van Hilversum. Daarvoor worden straten en kruispunten veranderd. Hierover is met het Platform en het RBG en Viziris overleg geweest.
  • Leden van het Platform volgden een schouwinstructie van het RBG. Bij een schouw gaat een groep mensen met diverse beperkingen (rolstoeler, rollatorgebruiker, blind, gehoorgestoord, enz.) onderzoeken in hoeverre een gebouw of een deel van de openbare ruimte geschikt gemaakt is voor zelfstandig ‘gebruik’ van mensen met een beperking.
  • Het grootste deel van de locaties waar festiviteiten in het kader van de Dag van de Mantelzorg zouden plaatsvinden waren slecht of niet toegankelijk voor mensen met een beperking. Veel mensen met een beperking zijn mantelzorger! Versa kreeg hier een brief over.
  • Er werd bekeken hoe gemakkelijk de formulieren van het CIZ zijn in te vullen zijn door mensen met een beperking. Dit is nog niet afgeron
 • Vervoer:
  • Er werd een ‘ervaringsactie’ georganiseerd: wethouder en raadsleden gingen met een rolstoelend lid van het Platform met de OV-taxi naar Gooiland. De wethouders en raadsleden konden zo zelf ondervinden wat de problemen rond het Wmo-vervoer zijn. Connnexxion was op de hoogte gekomen van deze actie. Maar toch lukte het niet om de ritten op tijd uit te voeren. Het Platform werd bij deze actie geholpen door Makkers Unlimited van Programma VCP. De actie haalde de tv (RTi Hilversum) en de regionale en plaatselijke kranten.
  • Naar aanleiding van deze actie werd met wethouder en ambtenaren besproken hoe het rolstoelvervoer verbeterd kan worden. Hier wordt nu echt aan gewerkt. In 2012 gaat de door de regio opgezette Wmo-taxi rijden.
  • Het Platform steunde de acties voor goed busvervoer in de regio
 • Mantelzorg
  • Er werd deelgenomen aan diverse bijeenkomsten van Mezzo en Platform Mantelzorg in Laren en er werd contact gelegd met het Steunpunt Mantelzorg. Met de overheveling van zorgtaken naar de Gemeenten zal er een steeds groter beroep gedaan worden op mantelzorgers en vrijwilligers. Mantelzorgers zijn nu al vaak zwaar belast. Vandaar dat het Platform goed in de gaten houdt hoe de gemeente dit wil gaan regelen.
 • Diversen
  • Op uitnodiging werd met een aantal Tweede Kamerleden gesproken.
  • Diverse mensen benaderden het Platform met een probleem waarvoor zij een oplossing aangereikt kregen en/of naar de juiste instantie, zoals Loket WWZ, verwezen werden.
  • De toegankelijkheid van het CJG en de privacy van bezoekers werden onderzocht. Geconstateerd is, dat dit niet optimaal is. Er wordt afgewacht welke verbeteringen doorgevoerd worden, want het CJG is nog in ontwikkeling.
 • Samenwerking en ondersteuning.
  • Het Platform krijgt ondersteuning van Programma VCP. Vanaf 2012 zal volgens de plannen van de regering Platform VCP geen subsidie meer krijgen, waardoor die ondersteuning wegvalt.
  • Er wordt samengewerkt met het RBG, dat ook ondersteuning geeft. De gemeenten in de regio hebben de subsidie voor het RBG stopgezet, dus het RBG wordt opgeheven.
  • Er werd deelgenomen aan een aantal bijeenkomsten van de ‘Platforms’ in de regio Gooi en Vechtstreek en er wordt geparticipeerd in het informele, regionale overleg Cliëntbelang. Door de opheffing van het RBG staat dit overleg onder druk.
  • Er wordt geparticipeerd in de Cliëntenraad van MEE.
  • Er wordt door meerdere leden deelgenomen aan het cliëntenpanel van TergooiZiekenhuizen en aan het bewonerspanel van de Gemeente Hilversum. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden via het internet. Doen!
  • Er wordt samengewerkt met de LBF.
  • Er werd deelgenomen aan diverse bijeenkomsten (scholing, voorlichting, informatie) van Zorgbelang Noord-Holland zoals over project ‘de Kanteling’.

            De Kanteling is het project waarin allerlei cliënten- en patiëntenorganisaties met de gemeenten samen werken om aan de compensatieplicht in de Wmo te voldoen : de vraag om hulp of zorg van een burger is leiding gevend bij het vinden van een oplossing voor zijn probleem, zodat de beperking en de gevolgen daarvan voor deelname aan het dagelijks leven gecompenseerd worden.


 

Jaarverslag 2009

 • Contact met achterban:
  • In 2009 werden door het Platform de maandelijkse openbare vergaderingen gehouden bij MEE. In juli en augustus werd een zomerstop gehouden. De leden van het bestuur waren meest steeds aanwezig. De groep leden die in de regel de maandelijkse vergaderingen bijwoont werd groter.
  • Verslagen en agenda’s van de maandelijkse vergaderingen zijn via e-mail verzonden.
  • De jaarvergadering werd, na uitstel, gehouden in juni. De leden werden hiervoor schriftelijk uitgenodigd, waarbij het jaarverslag 2008 en het financiële jaarverslag en de jaarrekening 2008 waren meegezonden.
  • Website: www.belangenorganisatie.nl  link Hilversum: voor informatieverstrekking over Platform en zaken die belangrijk zijn voor mensen met een beperking, nieuws, enz. Door de secretaris werd een cursus van Programma VCP gevolgd om de website te verbeteren.
  • Tweemaal werd een Nieuwsbrief verspreid onder de leden van het Platform met informatie over zaken gerelateerd aan de doelstellingen van het Platform en over  activiteiten van het Platform.
  • Het aantal opzeggingen en nieuwe aanmeldingen hield elkaar in evenwicht.
 • Financiën.
  • Het Platform ontving een structurele subsidie voor 2009. Activiteiten, voorlichting en informatie werden hieruit gefinancierd conform het werkplan.
  • Het lidmaatschap van het Platform bleef gratis.
 • Wmo-raad HilversumHet Platform is met vier leden vertegenwoordigd in deWmo-raad Hilversum: twee in het cluster gehandicapten/chronisch zieken, één in het cluster verstandelijk gehandicapten en één voor de mantelzorgers. Onderwerpen die in de Wmo-raad zijn behandeld werden voorbereid tijdens de vergaderingen van het Platform.
 • Materiaal voor het Zwartboek Toegankelijkheid van de Wmo-raad werd voor een groot deel door het Platform aangeleverd.
 • Voor de notitie over het Loket WWZ werd een beroep gedaan op de achterban van het Platform om hun bevindingen rond het functioneren van het Loket door te geven. Deze werden in de notitie verwerkt.
 • Problemen rond het Wmo-vervoer van met name rolstoelers werden gesignaleerd en aan de orde gesteld in de Wmo-raad. In een werkgroep van de Wmo-raad met andere groeperingen werd onderzocht hoe de problemen naar buiten konden worden gebracht.
 • Bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid (BTB):
  • Er werd meegewerkt aan een ‘schouw’ van het Stadskantoor.
  • Problemen die mensen met een beperking ondervinden bij het gebruik van de website van de Gemeente werden aan de orde gesteld. Hulp bij het aanpassen van de site ten behoeve van mensen met een visuele beperking werd aangeboden en geaccepteerd.
  • Bij ‘Beeld en Geluid’ werd samen met het RBG een mystery-schouw georganiseerd. De resultaten zijn met B&G besproken en verbeteringen zijn voorgesteld. Deze zijn in 2009 deels ook ingevoerd.
  • Een schouw  werd gehouden van de  OV-taxi-opstapplaats op de Groest naar idem  bij het Noordse Bosje. Daarbij werd ook de Groest op toegankelijkheid in verband met de daar aanwezige invalidentoiletten bekeken. Daarover is contact geweest met de beheerder.
  • Door leden van het Platform (verschillende beperkingen) werd onderzoek gedaan naar de BTB van het Loket WWZ. Resultaten zijn in notitie van Wmo-raad over functioneren van Loket WWZ verwerkt.
  • Met de stadsarchitect werd door een aantal leden overlegd over de inrichting (oversteekplaatsen) van de Diependaalselaan in het kader van het IBP.
  • Met het RBG en Viziris werd een advies aan de gemeente gestuurd  om bij de inrichting van de Diependaalselaan verbeteringen aan te brengen voor veilig oversteken van mensen met een (visuele) beperking:  er komt een extra oversteekplaats met rateltikker.
  • In verband met de gemeenteraadsverkiezingen is een brief over het (on)juist vermelden van de BTB van de stembureaus bij de vorige verkiezingen aan de gemeente gestuurd met aanbevelingen.
 • Vervoer:
  • Op verzoek van  de provincie werd een advies over abri’s bij aangepaste bushalten gestuurd. Ook werd geadviseerd een bushalte dichtbij bij het Stadskantoor aan te leggen.
  • Een actie werd voorbereid om die problemen onder de aandacht van de politiek te brengen. In eerste instantie gebeurde dit onder de vlag van de Wmo-raad, maar na vaststelling dat een adviesraad van de Gemeente niet zelf actie kan voeren, werd dit door het Platform overgenomen. Het Platform werd hierbij gesteund door het RBG, Makkers Unlimited en Programma VCP. Begin 2010 is de actie uitgevoerd.
 • Mantelzorg
  • Er is deelgenomen aan een breed opgezette voorlichtingsbijeenkomst bijeenkomst over Mantelzorg in Laren.
  • Er is contact gelegd met het Steunpunt Mantelzorg
 • Samenwerking en ondersteuning.
  • Het Platform krijgt via consulent Martin Kok ondersteuning van Programma VCP. Er werd een cursus van Programma VCP gevolgd over website –beheer.
  • Er wordt intensief samengewerkt met hetRBG, dat ook ondersteuning geeft
  • Er  werd deelgenomen aan een aantal bijeenkomsten  van de ‘Platforms’  in de regio Gooi en Vechtstreek. Regelmatig wordt informatie uitgewisseld.
  • Er wordt geparticipeerd in het informele, regionale overleg Cliëntbelang.
  • Er wordt geparticipeerd in de Cliëntenraad van MEE.
  • Er wordt door meerdere leden meegedaan in het cliëntenpanel van TergooiZiekenhuizen.
  • Er werd deelgenomen aan een werkgroep van Fokus.
  • Er wordt deelgenomen aan een regionale werkgroep rond  de positie van mensen met een verstandelijke beperking.
  • Er vindt overleg plaats met het LBF Onderling Sterk.
  • Er werd deelgenomen aan diverse bijeenkomsten (scholing, voorlichting, informatie) van Zorgbelang Noord-Holland zoals over project ‘de Kanteling’
Afkortingen:
Wmo               Wet maatschappelijke ondersteuning
VCP                Versterking Cliëntpositie
RBG                Regionaal Beraad Gehandicapten
LFB                 Landelijke Federatie van Belangenverenigingen (van mensen met een verstandelijke beperking)
Loket WWZ    Loket Wegwijs in Welzijn en Zorg

 

Jaarverslag 2008

 • Contact met achterban:
  • Maandelijks zijn voor iedereen toegankelijke vergaderingen gehouden in wijkcentrum de Koepel (behalve in juli, augustus en december). De leden van de kerngroep waren steeds aanwezig, tenzij door ziekte of beperking verhinderd.
  • Verslagen en agenda zijn via e-mail verzonden
  • Jaarvergadering werd gehouden in februari na schriftelijke uitnodiging met jaarverslag 2007.
  • Website: www.belangenorganisatie.nl  link Hilversum: voor informatieverstrekking over Platform en zaken die belangrijk zijn voor mensen met een beperking, nieuws, enz.
  • Tweemaal werd een Nieuwsbrief verspreid onder de leden van het Platform.
  • Het aantal opzeggingen en nieuwe aanmeldingen hield elkaar in evenwicht.
 • Financiën.
  • Eind juli 2008 ontving het Platform een waarderingssubsidie een half jaar later gevolgd door een structurele subsidie voor 2009 Hierdoor werd het mogelijk een begin te maken met de uitvoering van het werkplan. Kosten werden hiervoor in 2008 nog nauwelijks gemaakt.
  • Het lidmaatschap van het Platform bleef gratis.
 • Wmo-raad Hilversum. Het Platform is met vier leden vertegenwoordigd in deWmo-raad Hilversum: twee in het cluster gehandicapten/chronisch zieken, één in het cluster verstandelijk gehandicapten en één voor de mantelzorgers. Onderwerpen die in de Wmo-raad zijn behandeld werden voorbereid tijdens de vergaderingen van het Platform.
 • Problemen rond PGB/ZIN en de Huishoudelijke Verzorging zijn gesignaleerd en doorgegeven
 • Problemen met uitvoeringsregels van het voorzieningenbeleid werden verzameld en doorgegeven.
 • Commentaar op/ vragen over wijkondersteuningsplan van gemeente (oplossing voor complexe zorgvraag per wijk en vanuit de wijken te organiseren) werd verzameld.
 • Materiaal voor het Zwartboek Toegankelijkheid werd verzameld onder de leden.
 • Tergooiziekenhuizen: Er is deelgenomen aan de demonstratie tegen de plannen van het ziekenhuis. De penningmeester deed dit vanuit haar ziekenhuisbed.
 • Rampenplan
  • Er is meegewerkt aan een oefening over een watersnoodramp.
  • Ideeën voor een betere verspreiding van de ‘rampenfolder’ ”Niet bang, maar voorbereid” en verbetering van de bekendheid van het bestaan van die folder en de rampenzender werden doorgegeven aan de gemeente. Ook werd de rampenfolder verspreid onder de eigen leden.
  • Bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid:
   • Er is meegewerkt aan het opstellen van een programma van eisen ten aanzien van de BTB van een ziekenhuis.
   • Website gemeen Er werd deelgenomen aan een panel dat betrokken was bij de ontwikkeling van de nieuwe website van de gemeente. Voorstellen voor verbetering werden doorgegeven en deels gehonoreerd. Zo is het woord ‘invaliden’ niet op de website terechtgekomen.
 • Met de wethouder is contact geweest over de zeer matige kwaliteit van de website Loketgooi.nl als bron van informatie over de Wmo, enz. gewezen is het bestaan van de onder andere door MinVWS website Regelhulp.nl die zeer gebruikersvriendelijk is.
 • Vervoer:
  • Er is meegewerkt aan een onderzoek over de Wmo-taxi.
  • Er wordt deelgenomen aan het overleg rond de problemen van het OV-taxivervoer en het Wmo-vervoer.
 • Mantelzorg
  • Er is deelgenomen aan een breed opgezette voorlichtingsbijeenkomst bijeenkomst over Mantelzorg in Laren.
  • Er is contact gelegd met het Steunpunt Mantelzorg
 • Samenwerking en ondersteuning.
  • Het Platform krijgt ondersteuning van Programma VCP; Martin Kok is de nieuwe consulent .
  • Er wordt samengewerkt met hetRBG, dat ook ondersteuning geeft
  • Contact met andere ‘Platforms’ in de regio; in december werd deelgenomen aan een bijeenkomst van alle ‘Platforms’ in de regio Gooi en Vechtstreek. Informatie over standpunten, acties en beleid t.a.v. mensen met een beperking en chronisch zieken in de verschillende gemeenten werd uitgewisseld.
  • Er wordt geparticipeerd in het informele, regionale overleg Cliëntbelang.
  • Er is geparticipeerd in de Wmo-cliëntenraad.
  • Er wordt deelgenomen aan een regionale werkgroep die zich bezighoudt met de speciale positie van mensen met een verstandelijke beperking in verband met de Wmo.
  • Er vindt overleg plaats met het LBF Onderling Sterk
  • Er werd deelgenomen aan diverse bijeenkomsten (scholing, voorlichting, informatie) georganiseerd door Zorgbelang, zoals over de compensatieplicht.
Afkortingen:
Wmo                Wet maatschappelijke ondersteuning
VCP                 Versterking Clientpositie
RBG                 Regionaal Beraad Gehandicapten
LFB                  Landelijke Federatie van Belangenverenigingen
MinVWS           Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

Jaarverslag 2007

 • Contact met achterban:
  • Maandelijks zijn openbare vergaderingen gehouden in wijkcentrum de de Koepel (behalve in juli, augustus)
  • Verslagen en agenda zijn via e-mail verzonden
  • Website: www.belangenorganisatie.nl 
 • Wmo-raad Hilversum
  • De drie vertegenwoordigers van het Platform in de Wmo-raad Hilversum, welke de gemeente adviseert over plannen rond de Wmo,leveren kritische, maar constructieve bijdragen aan de adviezen met betrekking tot de Wmo
 • Vacatiegelden zijn deels in kas Platform gestort om activiteiten Platform te financieren.
 • Problemen rond PGB en de Huishoudelijke Verzorging zijn gesignaleerd en doorgegeven
 • Door het Platform is breed deelgenomen aan de ontwikkeling van het beleid van de gemeente rond de Wmo: Aan 4 werkgroepen werd  actief deelgenomen. In de algemene bijeenkomst over het conceptbeleidsplan werd door leden van het Platform uitvoerig ingesproken.
 • Plannen Tergooiziekenhuizen:
  • In een brief is de raadscommissie Welzijn opgeroepen stelling te nemen tegen de plannen van Tergooiziekenhuizen, waarbij de spoedeisende hulp en de verpleegafdelingen uit Hilversum gaan verdwijnen.
  • Door het Platform is deelgenomen aan een achterbanbijeenkomst van Zorgbelang Noord-Holland over de plannen van het ziekenhuis. Hierbij is contact gelegd met de directie en de cliëntenraad van Tergooiziekenhuizen
  • Steun is betuigd aan de ietwat late actie van PvdA en SP tegen de plannen van het ziekenhuis in een brief aan de wethouder en de commissie Welzijn.
  • Wonen
   • Het Platform was betrokken bij een klankbordgroep van Fokus (woningen voor mensen met een lichamelijke  beperking)
   • Met de woningbouwcorporaties is contact gelegd: Aandacht is gevraagd voor het bouwen van meer woningen die geschikt zijn voor mensen met een beperking. Ook is aandacht gevraagd voor het aanpassen van woningen bij renovatie.
   • Met het VAC is contact gelegd om samen te gaan werken met betrekking tot voorgaande (verdeling van taken)
   • Bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid:
    • Vervoer: Er is meegewerkt aan een onderzoek over de Wmo-taxi.
    • Er is meegewerkt aan een debat over de toegankelijkheid van het Gooi voor mensen met een beperking waar het uitgaan en recreatie betreft dat was georganiseerd door het RBG.
    • In mei is meegewerkt aan een debat met het college van B&W en een openbaar debat in het Raadhuis met als thema  “ Hilversum, een leefbare stad”  in samenwerking met LFB Onderling Sterk. LFB is een organisatie van mensen met een verstandelijke beperking die zelf opkomen voor hun belangen.
    • In een brief aan de raadscommissies Welzijn en Verkeer en Buurt is aandacht gevraagd voor de inrichting van de openbare ruimte in Hilversum zodat mensen met een beperking daarvan veilig gebruik kunnen maken. Dit resulteerde in een stuk in de krant.
    • Er is meegewerkt aan het meer klantvriendelijk maken van de formulieren die gebruikt worden voor aanvragen van voorzieningen in het kader van de Wmo.
    • Herhaaldelijk zijn knelpunten rond Loketgooi.nl gesignaleerd en doorgegeven.
    • Idem met betrekking tot de website van de gemeente Hilversum (een wordt-vervolgd –verhaal)
    • Leden van het Platform hebben op verzoek van het RBG en de gemeente de gemeentelijke plannen voor de herinrichting van diverse wegen en rotondes bestudeerd op hun bruikbaarheid voor scootmobielgebruikers.
    • Er is contact gelegd met TNT over plaatsing verlaagde brievenbussen
    • Samenwerking
     • Er wordt geparticipeerd in het regionale overleg Cliëntbelang.
     • Er wordt geparticipeerd in de Wmo-cliëntenraad.
     • Er wordt deelgenomen aan een werkgroep die zich bezighoudt met de speciale positie van mensen met een verstandelijke beperking in verband met de Wmo.
     • Het Platform krijgt ondersteuning van Programma VCP
     • Er wordt samengewerkt met het RBG, dat ook ondersteuning geeft
     • Er vindt overleg plaats met het LBF Onderling Sterk
     • Afkortingen:
Wmo              Wet maatschappelijke ondersteuning
VCP               Versterking Clientpositie
RBG               Regionaal Beraad Gehandicapten
LFB                Landelijke Federatie van Belangenverenigingen
VAC               Adviescommissie Wonen
TNT                ‘de post’