Structuurvisie Hilversum 2030

Het Platform heeft 7 december 2012 een inspraakreactie gestuurd naar de Gemeente Hilversum over het voorontwerp van de Structuurvisie Hilversum 2012.

De tekst van de reactie luidt als volgt:

 

Het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken maakt zich sterk voor participatie in de samenleving van mensen met een beperking in Hilversum.

In het voorontwerp van de Structuurvisie Hilversum 2030 staan de keuzes die de Gemeente maakt ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkelingen van Hilversum voor de toekomst. Deze keuzes zijn van belang voor en bepalen mede de mogelijkheid voor mensen met een beperking om deel te nemen aan de maatschappij. Het kan daarvoor ook een hulpmiddel zijn.
Gezien het voornemen van de Regering tot ratificatie in 2015 van het Verdrag van de Rechten van Personen met een Handicap van de Verenigde Naties is het ook extra belangrijk en verstandig al op voorhand hieraan aandacht te besteden door een inclusief beleid te voeren ook ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen.

Het Platform heeft de volgende opmerkingen naar aanleiding van het voorontwerp van de Structuurvisie. Het Platform heeft hierbij het Uitvoeringsprogramma niet meegenomen. Het meer algemene commentaar heeft vanzelf zijn weerslag op de diverse onderdelen uit het Uitvoeringsprogramma.

Goede woongemeente

 • Voorzieningen

Alle (basis)voorzieningen) moeten niet alleen toegankelijk zijn, maar ze moeten ook bruikbaar zijn voor alle burgers van Hilversum. Bruikbaarheid van een voorziening voor mensen met een beperking vereist dat al bij ontwerp en bouw rekening wordt gehouden met deze burgers.

 • Woningbouwprogramma:

Hier wordt wel aandacht besteed aan de duurzaamheid van (nog te bouwen) woningen, maar niet aan levensloopbestendigheid. Dat laatste is ook een vorm van duurzaam bouwen waardoor mensen, ook wanneer zij beperkingen krijgen al of niet door ouder worden, in hun eigen woning kunnen blijven wonen zonder dat veel dure aanpassingen nodig zijn. Voorbeeld: brede deuren. 

 • Openbare ruimte

Bij de inrichting van de openbare ruimte zó dat hij toegankelijk is voor elke burger moet ook rekening worden gehouden met de gehandicapte medeburger: De openbare ruimte moet veilig te gebruiken zijn door rolstoelers (voorbeeld:geen fraai uitgevoerde bestratingen met daarin een ‘goot’, waar rolstoelen en scootmobielen in vastlopen) en door visueel beperkten (duidelijk contrast).

Het duurzaam veilig inrichten van de woonstraten zodat er slechts 30 km gereden kan worden, mag niet ten koste gaan van de veiligheid voor de gehandicapte bewoner en bezoeker (voorbeeld: geschikte drempels).

 • Werken

Ook voor werken geldt dat werkruimten bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een beperking. Daar waar werken met wonen gecombineerd wordt, geldt wat hiervoor bij ‘woningbouwprogramma’  is opgemerkt.

Groen buitengebied

 • Recreatie

Ook mensen met een beperking willen graag van de natuur rond Hilversum genieten. Aan de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van die natuurgebieden zal aandacht moeten worden besteed. Bijvoorbeeld door de aanleg van (meerdere) rolstoelpaden in de natuurgebieden en de aanleg van fietspaden breed genoeg voor een veilig gebruik door driewielfietsers.

 Centrumgemeente

 • Algemeen

Hetgeen hiervoor al is opgemerkt over de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van (basis) voorzieningen geldt uiteraard ook voor de regionale voorzieningen in Hilversum.

 • Detailhandel en horeca

Het is duidelijk, dat in oude gebouwen het niet altijd mogelijk is de toegankelijkheid en bruikbaarheid voor mensen met een beperking optimaal tot stand te brengen. 

Maar bij elke verbouwing en/of nieuwbouw moet er in principe vanuit worden gegaan, dat die mogelijkheid gecreëerd wordt. Daarbij moeten de sanitaire voorzieningen niet vergeten worden. 

 • Bereikbaarheid

Het toegankelijk en bruikbaar maken van het openbaar vervoer voor mensen met een beperking is van rijkswege verplicht gesteld; toch verdient het aandacht te krijgen van de gemeente om dit af te dwingen. Hierbij moet gedacht worden aan eventueel benodigde aanpassingen om de bereikbaarheid van het openbaar vervoer te verbeteren (geleidelijnen bijvoorbeeld). 

 • Cultuur

De opmerkingen bij ‘horeca’ gelden ook voor cultuur.

 • Zorg en welzijn

Uiteraard moet de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de instellingen voor zorg en welzijn optimaal zijn voor mensen met een beperking. Hieraan moet extra aandacht worden besteed; mensen met een beperking of chronische ziekte zullen noodgedwongen vaak deze instellingen bezoeken. Overleg vanaf de eerste ontwerpen van de nieuwbouw met ervaringsdeskundigen (zoals het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken Hilversum) is hierbij een vereiste.

Stedenbouw en architectuur

 • Bij ieder te ontwikkelen plan met betrekking tot stedenbouw en architectuur moet rekening gehouden worden met de toegankelijkheid en de bruikbaarheid van de gebieden voor mensen met een beperking.

Uitvoering

 • Regierol

De gemeente wil de regie voeren bij de ruimtelijke inrichting. Daartoe worden een groot aantal aandachtspunten genoemd. Daarbij moet ook worden opgenomen, dat de gemeente voortdurend alle plannen en de uitvoering daarvan toetst op de toegankelijkheid en bruikbaarheid voor mensen met een beperking.

Alleen op die manier kan een belangrijke bijdrage geleverd worden aan de participatie van de gehandicapte Hilversumse burger aan de samenleving. Daarbij zullen de te nemen maatregelen in het algemeen ook de andere burgers tot voordeel zijn.