Home » Over het Platform.

Over het Platform.

Doel.
Het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken Hilversum wil de stem zijn van de gehandicapten en chronisch zieken in contacten met de Gemeente en andere instellingen in Hilversum. Doel is te zorgen dat mensen met een beperking op een volwaardige manier aan de samenleving kunnen deelnemen. Dat is een van de Rechten van de Mens.
Nederland heeft daarvoor het VN-Verdrag Handicap onderschreven. 
 
 

Organisatie.

Het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken Hilversum is eind 2004 naar aanleiding van de invoering van de Wet Maatschappelijke ondersteuning  opgericht.
 
Het Platform is sinds 26 mei 2006 een vereniging. Mensen met een beperking(verstandelijk, lichamelijk, zintuiglijk gehandicapt en/of chronisch ziek) en mensen die zich betrokken voelen kunnen lid worden. 
 

Vertegenwoordigers van alle hiervoor genoemde groepen kunnen deelnemen in het Platform.

Het Platform bestaat uit een kerngroep gevormd door het bestuur en een kleine groep actieve leden.

De meeste leden van het Platform zijn op afroep inzetbaar of maken deel uit van een netwerk. Het contact verloopt via e-mail.

 

Het lidmaatschap van het Platform is kosteloos. 

 

Activiteiten.

Het bestuur komt met enige regelmaat bij elkaar. Dan worden de onderwerpen die op dat moment van belang zijn voor de chronisch zieken en gehandicapten in Hilversum besproken.

Onderwerpen die aan de orde hebben betrekking op:

  • Vervoer
  • Bereikbaarheid en toegankelijkheid en bruikbaarheid van instellingen, gebouwen en openbare ruimte
  • Individuele voorzieningen
  • Woningvoorzieningen en bouw van levensbestendige woningen
  • Toegankelijkheid en bruikbaarheiod van informatievoorziening door de gemeente.
  • Verdrag van de Verenigde Naties over de rechten van gehandicapten

Het Platform is vertegenwoordigd in de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente. Deze raad adviseert de gemeente over beleidsontwikkeling en -uitvoering met betrekking tot de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Schuldhulp en een aantal onderwijswetten. Link:

www.hilversum.nl/adviesraad

 

Samenwerking. 

Omdat een aantal zorgtaken door de gemeenten in de regio samen worden uitgevoerd, overlegt het Platform  met vertegenwoordigers van andere belangengroeperingen in de regio. Ook worden de door de regio georganiseerde Samenkracht-bijeenkomsten bezocht

 

Verder  wordt actief bijgedragen aan de activiteiten van de Regionale Schouwgroep.

 

Het Platform is lid van Ieder(in) en neemt deel aan een aantal werkgroepen van Ieder(in) over Langdurige Zorg en Werk & Inkomen.

 

Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronisch ziekte. Tweehonderdvijftig organisaties zijn bij Ieder(in) aangesloten. Ieder(in) is  daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. Link: www.iederin.nl