Vervroegd stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen 2020

Het is definitief mogelijk geworden, dat kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart 2022 op de twee dagen voorafgaand aan de reguliere stemmingsdag al hun stem kunnen uitbrengen. Om dat mogelijk te maken opent elke gemeente een aantal stemlokalen op maandag 14 en dinsdag 15 maart.

Daarvoor is de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 verlegd.

Als het nodig is, kan deze wet ook aanvullende maatregelen mogelijk maken zoals her dragen van mondkapjes, gebruik van kuchschermen en regelmatig schoonmaken stemhokjes en contactpunten. Daarnaast kan een vierde stembureaulid als gastheer/vrouw optreden en om toe te zien op de maatregelen. 

 

Brief aan fracties gemeenteraad.

Het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken Hilversum heeft naar aanleiding van de komende verkiezing van leden voor een nieuwe gemeenteraad een brief gestuurd aan de fracties van de politieke partijen in de huidige gemeenteraad.

In de brief staan een aantal punten genoemd, waarvoor aandacht wordt gevraagd, omdat ze belangrijk zijn voor mensen met een beperking of chronische ziekte. 

Daaraan is het Manifest "Toegankelijkheid begint lokaal" van Ieder(In), het netwerk van belangenorganisaties van mensen met een beperking of chronische ziekte, toegevoegd.